پروژه های طراحی و تولیدی شرکت بنکو

پروژه مبلمان اداری سازمان جهانی فائو 

به دلیل تعهد اخلاقی از انتشار بیشتر عکس های دفاتر نمایندگی های سازمان ملل متحد در ایران معذوریم.

 

 

کانتر-منشی